September 30, 2022

Carol Nantongo is overjoyed as the "Oliwa" video reaches 1 million views